Program konference

Čtvrtek 6.6.

08:30 – 09:30 prezence účastníků
09:30 – 10:00 zahájení konference
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st. – osobní sdělení
10:00 – 12:30 blok I. – Autonomní dysfunkce
předsedající: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
Latest advances in rehabilitation of autonomic dysfunctions following spinal cord injury. Is the bionic man the answer?
prof. A.V. Krassioukov
The University of British Columbia, Vancouver, Canada
11:10 – 11:20 přestávka na kávu
Cardiovascular response to peak voluntary exercise in males with cervical spinal cord injury
Machač S, Radvanský J, Kolář P, Kříž J.
Klinika RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Změny krevního tlaku a tepové frekvence při vertikalizaci u tetraplegiků
Kříž J, Čeloudová K.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Současné trendy urologické péče o spinálního pacienta
Zachoval R.
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Úloha ergoterapeuta v oblasti řešení sexuality lidí s SCI
Hradilová I.
Centrum Paraple, o.p.s., Praha
Možnosti včasného záchytu rozvoje autonomní dysreflexie
Kříž J, Háková R, Smrčka P.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Novinky v péči o spinální pacienty
Coloplast A/S
12:45 – 13:40 oběd
13:40 – 14:30 posterová sekce
14:30 – 17:00 blok II. – Pohybová aktivita
předsedající: prim. MUDr. Pavel Remeš, Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
From guidelines to practice: Development and implementation of spinal cord injury exercise guidelines
prof. K.A. Martin Ginis
The University of British Columbia, Vancouver, Canada
15:40 – 15:50 přestávka na kávu
Role fyzioterapeuta při provozování pohybové či sportovní aktivity jedinců s míšní lézí
Hlinková Z.
Klinika RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Pohybová terapie v Centru Paraple
Dundáčková S.
Centrum Paraple, o.p.s., Praha
Využití stimulační dlahy BIONESS L - 300
Sejkora J, Vostřel P.
Spinální rehabilitační jednotka, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk
Význam pohybové aktivity terapeutů na spinální jednotce
Kalman P, Fešarová K, Ficková G, Bradová P, Sedlaříková R.
Klinika léčebné rehabilitace – spinální jednotka, FN Ostrava
Specifika jídelníčku u sportujících tetraplegiků
Vítek L.
4. interní klinika a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
17:15 – 18:00 členská schůze České společnosti pro míšní léze ČLS JEP
18:15 – 19:00 členská schůze Klinické zájmové skupiny Fyzioterapie míšních lézí
19:30 – 01:00 společenský večer

Pátek 7.6.

08:30 – 09:30 workshopy
  • Úskalí vyšetření a hodnocení ISNCSCI
    Lektoři: MUDr. Renata Háková, MUDr. Veronika Hyšperská, doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
  • Fyzioterapie u tetraplegického pacienta
    Lektoři: Mgr. Veronika Gallusová, Mgr. Zuzana Hlinková
  • Aerobní ráno s Centrem Paraple
    Lektoři: Mgr. Vladimír Turzík, Mgr. Milan Šlauf, Mgr. Sylvie Dundáčková
09:30 – 10:00 posterová sekce
10:00 – 11:15 blok III. – Varia
Předsedající: MUDr. Lia Vašíčková, Zdeňka Faltýnková
Kineziologický rozbor dechového stereotypu a mechanismu expektorace u jedinců s míšní lézí v úrovni krčních segmentů
Gallusová V.
Klinika RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Zhodnocení rizika ohrožení funkce dechového systému u pacientů s vysokou míšní lézí
Melicharová H, Vyskočil T, Gregor M, Repková M, Šrytr M, Dáňová P, Černý M, Vatěrová H.
Centrum Paraple, o.p.s., Praha
Vibrační stimulace u pacientů s inkompletní míšní lézí
Klimešová K, Macháčková K.
Spinální rehabilitační jednotka, RÚ Hrabyně
SunBall v terapii spinálních pacientů
Stančíková M.
Rehabilitační oddělení, FN Brno-Bohunice
Změny tlakového zatížení při tréninku stability trupu
Srnec J, Škobránková T
ParaCENTRUM Fenix, Brno
11:15 – 11:30 přestávka na kávu
11:30 – 12:45 blok IV. – Varia
předsedající: prim. MUDr. Jan Pazour, MUDr. Veronika Hyšperská
Management ošetření poraněné páteře u polytraumatizovaných pacientů
Pazour J., Křivohlávek M., Brychcí O., Šrám J.
Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
Hemikorporektomie
Hyšperská V, Kříž J.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Primární prevence vzniku dekubitů
Kyriánová A, Hošková Z.
Spinální jednotka, KN Liberec
Multioborové řešení komplikací pacienta s RA v KNL včetně spin. jednotky
Vimmerová I, Pazour J, Šrám J.
Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
Hodnocení efektu protilátky anti-Nogo-A na regeneraci po míšním poranění – informace o studii
Háková R.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
CZEPA – její role v legislativních procesech
Faltýnková Z, Sixtová H.
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Praha
Poskytovaná péče ve spinálním rehabilitačním programu RÚ Kladruby v období 2008 - 2018
Kulakovská M, Moses K, Váňa Z.
Spinální rehabilitační jednotka, RÚ Kladruby
Proměna spinální rehabilitační jednotky v Luži Košumberku v roce 2018
Remeš P.
Spinální rehabilitační jednotka, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk
13:00 – 13:15 vyhlášení nejlepších posterů a ukončení konference
13:15 – 14:15 oběd
Přednášky v prvním dnu konference budou simultánně překládány (Aj – Čj)