Postery

 • Prevence infekcí spojených se zdravotné péčí – možnosti prevence CAUTI
  Kyrianová A, Šámal V.
  Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
 • Novinky na Spinální jednotce v Liberci
  Šmejda M, Šimonková N.
  Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
 • Systémový přístup Hamzovy odborné léčebny na SRJ – "Začátek nové životní cesty "
  Gieslerová Š, Škrochová M.
  Spinální rehabilitační jednotka, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk
 • Program sociální rehabilitace v Centru Paraple
  Drábek T.
  Centrum Paraple, o.p.s., Praha
 • Efekt elektrostimulace na hybnost aker dolních končetin
  Málková V, Martincová K.
  ParaCENTRUM Fenix, Brno
 • Edukační web spinalergo.cz
  Bližňáková R, Kothánková N.
  ParaCENTRUM Fenix, Brno
 • Změna sexuálních funkcí po poškození míchy
  Zachová J.
  Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
 • Dispenzární kontrola na spinální jednotce v Liberci
  Köhlerová M, Pilzová M.
  Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
 • Nástrahy běžného denního života!
  Hašková M, Svoboda O, Posseltová T.
  Traumacentrum se spinální jednotkou, KN Liberec
 • Peer mentoring
  Černá P.
  Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Praha
 • Zdravotní stav a informovanost klientů po poranění míchy – výsledky dotazníkového šetření
  Kučerová I, Hloušková P, Honzátková L.
  Centrum Paraple, o.p.s., Praha
 • Virtuální realita a její možnosti u pacientů s míšní lézí – projekt VRehabilitation.com
  Polák A, Pánek D, Smolka D, Pavlů D.
  Katedra fyzioterapie, FTVS, UK, Praha
 • Role instruktora nácviku soběstačnosti v Centru Paraple
  Čeloud J, Hubalovský P.
  Centrum Paraple, o.p.s., Praha
 • Individualizovaná nutriční terapie u obézních osob po poranění míchy
  Sadílková A.
  Centrum Paraple, o.p.s., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • Význam terapie ruky u lidí po poškození míchy
  Gregorová Z, Málková K, Repková M, Vatěrová H.
  Centrum Paraple, o.p.s., Praha
 • Dekubity očima fyzioterapeuta – autoterapie jako prevence komplikací
  Šedivá K, Baštářová L.
  Klinika RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha
 • Balanční skupinová terapie na SJ Brno
  Mikešová J, Pešková K.
  Rehabilitační oddělení, FN Brno-Bohunice
 • Respirační fyzioterapie na Spinální rehabilitační jednotce v RÚ Kladruby
  Jíšová Š, Kozlová E.
  Spinální rehabilitační jednotka, RÚ Kladruby
 • Očekávané funkční výsledky pacientů s nekompletní míšní lézí
  Kulakovská M, Moses K, Váňa Z.
  Spinální rehabilitační jednotka, RÚ Kladruby
 • Hlasový asistent pomáhá lidem se sníženou soběstačností
  Liďáková V, Ježek A, Kříž J.
  Klinika RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Pokyny k prezentaci posterů

Komentované postery budou prezentovány ve zvláštním sále. Při registraci obdrží autor instrukce, kde přesně je místo určené pro jeho poster. Postery budou v sále umístěny po celý průběh konference. Prosíme o vyvěšení posterů již v průběhu registrace ve čtvrtek 6.6. 2019 mezi 8.30 a 9.30 hod, nejpozději však do první přestávky v 11.00 hod.

Postery budou vyvěšeny na stojanech velikosti 1 x 1m. Doporučený rozměr posteru je proto formát B1 (707 x 1000 mm). K připevnění posteru na stojany budou na místě k dispozici špendlíky či suché zipy.

Prezentace posterů bude probíhat ve čtvrtek 6.6. od 13.30 do 14.30 hod a v pátek 7.6. od 9.30 do 10.00 hod. Jedná se o aktivní účast na konferenci, prosíme tedy všechny autory posterů, aby v uvedených časech byli přítomni u svých posterů a byli připraveni zájemcům svá sdělení komentovat, případně o nich diskutovat. Právě možnost diskuze v úzkém kruhu zájemců je totiž velkým přínosem tohoto formátu prezentace. V době šikovných a chytrých mobilních telefonů je díky fotografii další velkou výhodou pro účastníky konference možnost přivézt si domů kompletní sdělení autora.

Na závěr konference budou vyhlášeny tři nejlepší postery, které budou oceněny finanční částkou. Postery budou hodnoceny na základě svého obsahu i formy zpracování. Přihlíženo bude ke srozumitelnosti zpracovaného tématu, jeho přínosu, k přehlednému grafickému pojetí a v neposlední řadě k invenci autora.

Doporučení ke zpracování tématu formou posteru

Prostřednictvím posteru lze představit domovské zdravotnické zařízení, přístup k péči o pacienty, specifické metody používané v terapii, vlastní výzkum nebo třeba statistiky zařízení. Témata nejsou ničím omezená.

Grafické ztvárnění posteru je zcela libovolné, záleží na nápaditosti a zkušenosti autorů. Pro ty, kterým chybí jistota při zpracování posteru, nabízíme několik doporučení vycházejících z našich zkušeností. Je také možné se inspirovat níže uvedenými ukázkovými postery, nebo využít připravených šablon pro některé z používaných PC programů (Microsoft® PowerPoint, Microsoft® Publisher, Adobe Illustrator®). Tyto šablony jsou k dispozici ke stažení. Naleznete v nich také tipy na práci s daným programem.

 • Každý poster by měl obsahovat název, jméno autora a případných spoluautorů a kontakt na autora.
 • Text sdělení doporučujeme členit do menších bloků, vhodné je přinejmenším oddělit úvod (stručné uvedení do tématu), vlastní sdělení a závěr (shrnutí nejdůležitějšího, tedy to, co by mělo po přečtení posteru zbýt v hlavě). Pro větší přehlednost se hodí použití odrážek, podnadpisů či barevného pozadí. Zlaté pravidlo zní: čím méně textu, tím lépe.
 • Pro dobrou čitelnost pro čtenáře stojícího před stojanem doporučujeme velikost písma pro text 25-35 pt, pro nadpisy 35-45 pt a pro název 75-85 pt.
 • Návod na nastavení potřebné velikosti celého posteru naleznete v šablonách.
 • Pro větší názornost je vhodné doplnění textu fotografiemi, obrázky či grafy. U fotografií je nutné dbát na jejich dostatečné rozlišení, aby jejich kvalita neutrpěla tiskem na velký formát.

Ukázkové postery pro inspiraci